Trang chủ
Chào mừng bạn đến với công ty đào tạo kế toán Đức Huy
KHÓA ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT
CHỦ ĐỀ TÌM NHIỀU
Tạm dừng hưởng BHTN và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 TẠM DỪNG HƯỞNG, TIẾP TỤC HƯỞNG VÀ CHẤM DỨT HƯỞNG

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

I. TẠM DỪNG HƯỞNG TCTN HẰNG THÁNG

1. Các trường hợp bị tạm dừng hưởng TCTN

   NLĐ đang hưởng TCTN hằng tháng bị tạm dừng hưởng TCTN khi thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

      - NLĐ đang hưởng TCTN không trực tiếp thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng TCTN về việc tìm kiếm việc làm theo quy định;

      - NLĐ đang hưởng TCTN bị tạm giam theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Quy trình tạm dừng hưởng TCTN

    Nếu NLĐ đang hưởng TCTN thuộc trường hợp tạm dừng hưởng TCTN thì:

      - Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi NLĐ đang hưởng TCTN có trách nhiệm dự thảo Quyết định tạm dừng hưởng TCTN (mẫu số 16 kèm theo Sổ hướng dẫn);

      - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm trình trực tiếp Giám đốc Sở LĐTB&XH Quyết định dự thảo;

    Trong quá trình xem xét, quyết định có vấn đề gì chưa rõ Giám đốc Sở LĐTB&XH yêu cầu Trung tâm Giới thiệu việc làm giải trình;

      - Sau khi Giám đốc Sở LĐTB&XH ký Quyết định về việc tạm dừng hưởng BHTN thì hồ sơ và Quyết định tạm dừng hưởng BHTN được chuyển lại cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nhân bản, lấy số văn bản và dấu để gửi:

        + 01 bản gửi cơ quan BHXH trực tiếp quản lý để thực hiện tạm dừng hưởng TCTN;

        + 01 bản gửi Sở LĐTB&XH;

        + 01 bản lưu tại Trung tâm Giới thiệu việc làm;

        + 01 bản gửi NLĐ để thực hiện.

II. TIẾP TỤC HƯỞNG TCTN

1. Các trường hợp được tiếp tục hưởng TCTN

    Trường hợp NLĐ tạm dừng hưởng TCTN được tiếp tục hưởng TCTN hằng tháng khi thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

     - NLĐ vẫn trong khoảng thời gian hưởng TCTN theo quy định và tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng theo đúng quy định với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm;

     - NLĐ vẫn trong khoảng thời gian hưởng TCTN theo quy định sau thời gian bị tạm giam.

2. Quy trình tiếp tục hưởng TCTN

    - Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi NLĐ đang tạm dừng hưởng TCTN có trách nhiệm dự thảo Quyết định tiếp tục hưởng TCTN (mẫu số 17 kèm theo Sổ hướng dẫn) trình trực tiếp Giám đốc Sở LĐTB&XH;

   - Giám đốc Sở LĐTB&XH ký Quyết định tiếp tục hưởng TCTN và chuyển lại hồ sơ, Quyết định cho Trung tâm Giới thiệu việc làm;

   - Quyết định tiếp tục hưởng TCTN được Trung tâm Giới thiệu việc làm nhân bản, lấy số văn bản và dấu để gửi:

       + 01 bản gửi BHXH trực tiếp quản lý để thực hiện tiếp tục hưởng TCTN;

       + 01 bản gửi Sở LĐTB&XH;

       + 01 bản lưu tại Trung tâm Giới thiệu việc làm;

       + 01 bản gửi NLĐ để thực hiện.

III. CHẤM  DỨT HƯỞNG TCTN

1. Các trường hợp bị chấm dứt hưởng TCTN

   NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN khi thuộc một trong các trường hợp sau:

   a. Hết thời hạn hưởng TCTN theo quy định;

   b. Có việc làm;

   NLĐ được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

      - Đã giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ 3 tháng trở lên;

     - Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ hoặc HĐLV;

     - Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp.

   c. Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

   d. Được hưởng lương hưu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

   đ. Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

   NLĐ đang hưởng TCTN từ chối nhận việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

      - NLĐ đang hưởng TCTN từ chối nhận việc làm mà việc làm đó NLĐ được đào tạo;

      - NLĐ đang hưởng TCTN từ chối những việc làm mà NLĐ đó đã từng thực hiện;

      - NLĐ đang hưởng TCTN là lao động phổ thông từ chối những việc làm chỉ cần lao động phổ thông thực hiện.

   e. Trong thời gian hưởng TCTN, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định;

   g. Ra nước ngoài để định cư;

   h. Chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

    i. Bị chết.

    NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN trong tất cả các trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng TCTN thì NLĐ vẫn được hưởng TCTN của cả tháng đó.

2. Quy trình chấm dứt hưởng TCTN

    a. Đối với trường hợp hưởng TCTN do hết hạn hưởng TCTN: không cần ban hành quyết định chấm dứt hưởng TCTN và cơ quan BHXH không chi trả TCTN (đây là trường hợp đương nhiên theo quy định).

    b. Đối với các trường hợp hưởng trợ cấp một lần: trường hợp NLĐ đang hưởng TCTN có việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì chấm dứt hưởng TCTN hằng tháng và được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng số tiền TCTN mỗi tháng nhân với  số tháng còn lại được hưởng TCTN theo quy định. Quy trình giải quyết được thực hiện theo quy định tại mục chương III ở trên.

   c. Đối với các trường hợp chấm dứt hưởng TCTN khác:

    - Các trường hợp chấm dứt hưởng TCTN khác bao gồm:

       + Người đang hưởng TCTN hưởng lương hưu;

      Trong thời hạn 3 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, NLĐ đang hưởng TCTN phải thông báo bằng văn bản về quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, ngày tháng năm bắt đầu hưởng lương hưu đối với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng TCTN.

       + Người đang hưởng TCTN sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

      + Trong thời gian hưởng TCTN, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Giới thiệu việc làm;

      + Ra nước ngoài để định cư; chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

      + Bị chết.

      - Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi NLĐ đang hưởng TCTN có trách nhiệm dự thảo Quyết định chấm dứt hưởng TCTN (mẫu số 18 kèm theo Sổ hướng dẫn) và trình trực tiếp hồ sơ, dự thảo Quyết định lên Giám đốc Sở LĐTB&XH;

      - Trong quá trình xét duyệt, ký quyết định Giám đốc Sở LĐTB&XH có những vấn đề gì chưa rõ yêu cầu Trung tâm Giới thiệu việc làm giải trình;

      - Giám đốc Sở LĐTB&XH ký Quyết định và chuyển lại hồ sơ, quyết định cho Trung tâm Giới thiệu việc làm;

     - Trung tâm Giới thiệu việc làm nhân bản, lấy số văn bản và dấu để gửi:

          + 01 bản gửi BHXH trực tiếp quản lý để thực hiện chấm dứt hưởng TCTN;

         + 01 bản gửi Sở LĐTB&XH;

         + 01 bản lưu tại Trung tâm Giới thiệu việc làm;

         + 01 bản gửi NLĐ để thực hiện.

IV. THÔNG BÁO HẰNG THÁNG VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

     Trong thời gian hưởng TCTN, người  thất nghiệp phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng TCTN thông báo về việc tìm kiếm việc làm (mẫu số 15 kèm theo Sổ hướng dẫn).

     Ngày thông báo hằng tháng về thông tin tìm kiếm việc làm của từng người thất nghiệp đang hưởng TCTN do Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người thất nghiệp đang hưởng TCTN quy định.

    Các trường hợp sau không trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm thông báo tìm kiếm việc làm, chậm nhất 3 ngày tính theo ngày làm việc sau ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định thì NLĐ phải gửi các giấy tờ đến Trung tâm Giới thiệu việc làm:

      - Người thất nghiệp bị ốm đau, thai sản (phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên);

      - Người thất nghiệp bị tai nạn (phải có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của Cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông);

      - Do thiên tai, dịch họa (phải có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã theo đơn đề nghị của NLĐ).

V. NHỮNG VẤN  ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. Thông tin về người đang hưởng TCTN bị tạm giam: Trung tâm Giới thiệu việc làm là cơ quan quản lý hồ sơ của người đang hưởng trợ cấp TCTN, do vậy cần có sự liên hệ giữa Trung tâm Giới thiệu việc làm với chính quyền nơi người đang hưởng TCTN cư trú để kịp thời nắm bắt được thông tin của người đang hưởng trợ cấp TCTN.

    2. Thời gian NLĐ bị tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ không được truy lĩnh hưởng TCTN.

   3. Tất cả các giấy tờ của người thất nghiệp về tạm dừng, tiếp tục hay chấm dứt hưởng TCTN, thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm được lưu trong túi hồ sơ của người thất nghiệp.

Phụ lục (6-A): Sơ đồ “Quy trình tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

    Trao đổi:

    1. NLĐ bị thất nghiệp đang hưởng TCTN hằng tháng không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hoặc bị tạm giam;

    2. Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm dự thảo quyết định và trình trực tiếp Giám đốc Sở LĐTB&XH xem xét, quyết định;

    3. Giám đốc Sở LĐTBXH yêu cầu Trung tâm giải trình các vấn đề chưa rõ, ký quyết định và chuyển lại hồ sơ, quyết định cho Trung tâm Giới thiệu việc làm;

    4. Trung tâm Giới thiệu việc làm lưu trữ và gửi 01 bản cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý, 01 bản cho Sở LĐTB&XH, 01 bản cho NLĐ.

    

Phụ lục (6-B): Sơ đồ “Quy trình tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

  Trao đổi:

    1. NLĐ bị thất nghiệp tiếp tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm hoặc hết thời hạn tạm giam;

    2. Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm dự thảo quyết định và trình trực tiếp Giám đốc Sở LĐTB&XH xem xét, quyết định;

    3. Giám đốc Sở LĐTBXH ký Quyết định và chuyển lại hồ sơ, Quyết định cho Trung tâm Giới thiệu việc làm;

    4. Trung tâm Giới thiệu việc làm lưu trữ và gửi 01 bản cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý, 01 bản cho Sở LĐTB&XH, 01 bản cho NLĐ.

 

Phụ lục (6-C): Sơ đồ “Quy trình chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

    Trao đổi:

     1. NLĐ bị thất nghiệp hết hạn hưởng TCTN; có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự; hưởng lương hưu; sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm mà không có lý do chính đáng; không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục; ra nước ngoài định cư; chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; bị chết;

    2. Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm dự thảo quyết định và trình trực tiếp Giám đốc Sở LĐTB&XH xem xét quyết định;

    3. Giám đốc Sở LĐTBXH ký Quyết định và chuyển lại hồ sơ, quyết định cho Trung tâm Giới thiệu việc làm;

    4. Trung tâm Giới thiệu việc làm lưu trữ và gửi 01 bản cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý, 01 bản cho Sở LĐTB&XH, 01 bản cho NLĐ.


Tags: |
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO
Lịch Khai Giảng
Đăng ký xếp học ngay không phải chờ lớp, đảm bảo làm thành thạo khi học xong
Hướng dẫn Sinh viên thực tập
Bạn là sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán? Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn cho mình chuy
Cung cấp nhân lực kế toán cho Doanh nghiệp
Các nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể yên tâm vào nguồn nhân viên kế toán mà Công ty chúng tôi giới th
Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.
Lựa chọn con đường đi nhanh và hiệu quả! trên con đường tiến đến thành công...
TRA CỨU NHANH


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập:
Đang xem: 33

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Ketoanduchuy.vn. All rights reserved

Số 93, Ngõ 314, đường Nguyễn Công Trứ, TP. Ninh Bình
Điện thoại:
0229 3893 191      Fax: 0229 3893 191
Email:   
ketoanduchuy@gmail.com